31.08.2010 |

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному роціНіна Яременко,
доцент кафедри педагогіки і психології Київського ОІПОПК,
Людмила Микитюк,
методист навчально-методичного кабінету виховної роботи

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента «Про відзначення 20-річниці Декларації про державний суверенітет України», Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки одним із пріоритетних завдань освіти є виховання у дітей та молоді патріотичних почуттів. У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010 рік оголошено Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Враховуючи зазначене вище, зміст Першого уроку у 2010-2011 навчальному році рекомендується підпорядкувати реалізації завдань патріотичного виховання. Саме патріотизм та громадянськість покликані об’єднувати українців, зберігати незалежну державу.
Перший урок має бути продовженням системи роботи з патріотичного виховання учнівської молоді, котра передбачає глибоке засвоєння кожною особистістю високих досягнень у всіх галузях української культури і науки, виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності, що є одним з найважливіших шляхів формування історичної пам’яті.
Розбудова громадянського суспільства та утвердження демократичної правової держави потребує і відповідного підходу до виховання патріотів Української держави. Рекомендується приділити увагу питанню виховання й становлення громадянина-патріота своєї Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у суспільстві, знати свої права й обов’язки, прагнути до самовдосконалення та самореалізації на власний добробут і процвітання України.
Виховати свідомого громадянина-патріота означає сформувати в особистості риси й почуття, що є основою специфічного способу мислення та рушійною силою щоденних дій, вчинків, поведінки. Під час підготовки і проведення Першого уроку доцільно зробити акцент на вирішенні виховних завдань, пов’язаних з вихованням і розвитком таких духовно-моральних цінностей, властивостей та рис характеру особистості:
 любов до Батьківщини, свого народу, цілеспрямованість і наполегливість у досягненні життєвої мети;
 усвідомлення своєї належності до української нації, почуття гордості за свій народ, Батьківщину, взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 інтерес до минулого, нинішнього й майбутнього своєї Батьківщини;
 почуття громадянського обов’язку та відповідальності перед Батьківщиною;
 готовність активно діяти на шляху становлення суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, до праці в ім’я України;
 висока правосвідомість, повага до Конституції, знання законів держави, прийнятих у ній правових норм, потреба в їх дотриманні;
 готовність служити Батьківщині та стати на захист державних інтересів країни;
 досконале знання державної мови, турбота про піднесення її престижу й функціонування в усіх галузях суспільного життя й побуту;
 повага до державних символів;
 моральні, правові, політичні, економічні знання учнівської молоді, що сприяють формуванню когнітивного компоненту патріотизму;
 повага до традицій та звичаїв рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця й наставника;
 шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв інших народностей, що населяють країну, володіння культурою міжетнічного спілкування;
 дисциплінованість, працьовитість, ініціативність, творчість, турбота про свою землю, піклування про її природу, екологію, матеріальні й духовні цінності народу;
 гуманістична моральність, яка охоплює доброту, чесність, чуйність, сумлінність, відповідальність, самоповагу;
 нетерпиме ставлення до порушників законів країни, аморальних учинків, вандалізму, расизму, шовінізму;
 прагнення до самовдосконалення своїх патріотичних рис.
Рекомендується використати такі потужні засоби, як українознавчі цінності, козацько-лицарські, військово-спортивні та інші традиції, виховувати особистість, орієнтуючись на ідеали народної педагогіки – ідеали української нації. Духовно багата, високошляхетна особистість людини-українця відображена у фольклорі, народному мистецтві, творах класиків-митців. Важливим виховним завданням є формування в дітей національного характеру і світогляду. З цією метою варто використати ідеї вітчизняних учених Г.Сковороди, Г.Ващенка, О.Духновича, П.Юркевича. Д.Чижевського, Є.Онацького, О.Кульчицького, О.Вишневського та інших про сутнісні якості і особливості українського національного характеру порівняно з характерами інших народів.
У процесі підготовки до Першого уроку доцільно врахувати актуальні для конкретного віку педагогічні завдання, зокрема:
у молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста чи села, виховувати любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій;
у підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод;
у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість; старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів, бережно ставитися до етно-етичної культури народу України, володіти рідною та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.
Мета і тема Першого уроку формулюються творчо, з урахуванням конкретних виховних завдань та умов, у яких відбувається процес становлення й розвитку особистості учня.
Пропонуємо орієнтовну тематику першого уроку у 2010-2011 н.р.:
Початкова школа
"Ми спитали журавля, де найкращая земля?"
"Найкраща у світі – моя Україна – у цілому світі одна!"
"Люби і знай свій рідний край"
"Моя Україна моїми очима"
"Символи нашої держави"
Основна школа
"Україно, мій духмяний дивоцвіт"
"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…"
"Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!"
"Ти єдина в мене – Ненько-Україно"
"Подвигу жити в віках!"
"Рідна мова – пісня солов’їна"
"Мій рідний край – моя історія жива"
Старша школа
"Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину"
"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава"
"Молода Україна День новий зустрічає"
"Я – громадянин-патріот незалежної держави України"
"Рідна мово моя! Ти – душа України"
"Україна – полікультурна держава"

До Першого уроку доцільно дібрати тематичні афоризми, вислови, народну мудрість, наприклад:
"Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя" (Сенека)
"Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може"
(Д. Байрон)
"Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству"
(В. Бєлінський)
"Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших" (Д. Лихачев)
"Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни" (В. Распутін)
"У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина" (Л. Костенко)
"В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" (Т. Шевченко)
"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна" (В. Сосюра)
"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну" (В. Сосюра)
"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі" (В. Еллан)
"Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить" (Олександр Олесь)
"І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик..."
(Т. Шевченко)
"Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава" (О. Довженко)
"Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу" (О. Довженко)
"Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції"
(В.О. Сухомлинський)
"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…" (Д.Зиткін)
"Земле моя ти єдина – краса-країна, моя Україна" (Т.Музичук)
"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава" (Ю.Музиченко)
"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!" (П.Тичина)

Перший урок необхідно провести у формі, яка забезпечує реалізацію його виховних завдань, наприклад: свято-презентація, усний журнал, прес-шоу, теле-ревю, турнір знавців, вікторина, вітальня, диспут, гра-експрес, круглий стіл, зустріч, тематичний діалог тощо.

Рекомендується під час підготовки до проведення Першого уроку використати таку літературу:
1. Бака М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді: навч.-метод. посіб. – К. : Книга пам'яті України. – 464 с.
2. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи: програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – №45.
3. Бех І. Шляхом злагоди процвітання: про національну ідею в становленні громадянина-патріота України / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля, 2008. – №11. – С. 4-9.
4. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). – С. 23-34.
5. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів. – К. : «Школяр», 1999. – 385 с.
6. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава : ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 191 с.
7. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології. – К. : «Школяр» – «Фада» ЛТД, 2000. – 416 с.
8. Вдовенко Н. Національна культура як необхідна складова багатогалузевої системи патріотичного виховання студентів // Коледжанин. – 2004. – №4. – С. 18-21.
9. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. – № 8. – С. 3-19.
10. Вишневський О. Сучасне українське виховання : педагогічні нариси. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інституту освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.
11. Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти / М.О. Володарська. – Х.: Основа, 2008. – 122 с.
12. Воспитать гражданина / Сост. Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнева. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.
13. Гарнійчук В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків / В.Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). – 2009. – №20. – С. 22-23.
14. Громадянська освіта: проблеми і методичні пошуки // Шкільний світ. – 2007. – №9. – Спецвипуск.
15. Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посіб. для студентів вищих навч. закладів / авт. колект. Т.Асламова, Т.Бакка, В.Бортніков та ін. – К. : ЕТНА-1, 2008. – 174 с.
16. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання / Директор школи (шкіл. світ). – 2008. – №10. – С. 10-12.
17. Досвід громадянського виховання // Виховна робота в школі. – 2009. – №4. – С. 2-16.
18. Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5.
19. Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5
20. Закун Т. Особливості формування національної свідомосі молоді на сучасному етапі державотворення // Рідна школа. – 2006. – №5. – С. 19-23.
21. Знай свои права / Сост. Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнева. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.
22. Зростаємо в любові : зб. метод. матеріалів для організ. позакл. виховн. роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ст. – Ч. ІІ / авт-укл.: Н.В. Яременко, О.І. Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 288 с.
23. Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – 300 с.
24. І. Бех, К. Чорна. Програмно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1. – С. 23-34.
25. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // позакласний час. – 2009. – № 1-2. – С. 11-26.
26. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36.
27. Кордонська А.В. Патріотичне виховання засобами народознавства / А.В.Кордонська // вивчення української мови та літератури (Основа). – 2009. – №14. – С. 19-21.
28. Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в 19–20 ст. : історичний аспект // Рідна школа. – 2004. – № 2.– С. 60-62.
29. Лисенко В.С. О программе патриотического воспитания в школе. Взгляд философа // Заместитель директора по воспитательной работе. – 2006. – №3. – С. 6-11.
30. Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми, перспективи розвитку / В.Матяшук // Педагогічна думка. – 2009. – №3. – С. 48-54.
31. Пархоменко Л.П. Громадянське виховання: теорія та досвід / Л.П. Пархоменко // Виховна робота в школі. – 2008. – №4. – С. 2-23.
32. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29.
33. Печерська І. національне виховання школярів засобами українського фольклору / І.Печерська // Рідна школа. – 2009. – №1. – С. 23-27.
34. Позняк С.І. Уявлення школярів про громадянина та формування в них громадянської компетентності / С.І. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. – №4. – С. 83-93.
35. Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7.
36. Світлична Н. Розвиток громадянських рис особистості / Н.Світлична // Психолог. – 2008. – №17. – С. 3-7.
37. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.– Ч.І. – 242 с.
38. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.– Ч.ІІ. – 272 с.
39. Сироватський С. Роль і значення православ'я у патріотичному і громадянському вихованні молоді в Україні : духовні цінності // Православний вісник. – 2004. – № 1. – С. 55-64.
40. Чорна К. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К.Чорна // Шлях освіти. – 2008. – №3. – С. 5-11.
41. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: навч.-метод. посіб. – К. : ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с.
42. Шкільна програма національно-патріотичного виховання учнів // Сільська школа України. – 2008. – №3. – С. 3-6.

Нет комментариев.

Отправить комментарий